Fotografia Dymitra Sprudina ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.